Funktionell programmering för Java-utvecklare, del 1

Java 8 introducerade Java-utvecklare till funktionell programmering med lambdauttryck. Denna Java-utgåva meddelade utvecklare effektivt att det inte längre räcker att tänka på Java-programmering endast från det tvingande, objektorienterade perspektivet. En Java-utvecklare måste också kunna tänka och koda med hjälp av det deklarativa funktionella paradigmet.

Denna handledning presenterar grunderna för funktionell programmering. Jag börjar med terminologi, sedan gräver vi in ​​i funktionella programmeringskoncept. Jag avslutar med att introducera dig till fem funktionella programmeringstekniker. Kodexempel i dessa avsnitt kommer att komma igång med rena funktioner, högre ordningsfunktioner, lat utvärdering, stängningar och curry.

Funktionell programmering ökar

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) inkluderade funktionella programmeringsspråk i sina 25 bästa programmeringsspråk för 2018, och Google Trends rankar för närvarande funktionell programmering som mer populär än objektorienterad programmering.

Det är uppenbart att funktionell programmering inte kan ignoreras, men varför blir den mer populär? Funktionell programmering gör det bland annat lättare att verifiera programmets korrekthet. Det förenklar också skapandet av samtidiga program. Samtidighet (eller parallell bearbetning) är avgörande för att förbättra applikationsprestanda.

ladda ner Skaffa koden Ladda ner källkoden till exempel applikationer i denna handledning. Skapad av Jeff Friesen för JavaWorld.

Vad är funktionell programmering?

Datorer implementerar vanligtvis Von Neumann-arkitekturen, som är en allmänt använd dataarkitektur baserad på en beskrivning från 1945 av matematikern och fysikern John von Neumann (och andra). Denna arkitektur är partisk mot imperativ programmering , vilket är ett programmeringsparadigm som använder uttalanden för att ändra ett programs tillstånd. C, C ++ och Java är alla tvingande programmeringsspråk.

År 1977 gav den framstående datavetenskaparen John Backus (känd för sitt arbete med FORTRAN) en föreläsning med titeln "Kan programmering befrias från von Neumann-stilen?" Backus hävdade att Von Neumann-arkitekturen och dess tillhörande tvingande språk i grunden är felaktiga och presenterade ett programmeringsspråk på funktionell nivå (FP) som en lösning.

Förtydligande Backus

Eftersom Backus-föreläsningen presenterades för flera decennier sedan kan det vara svårt att förstå några av dess idéer. Bloggaren Tomasz Jaskuła lägger till tydlighet och fotnoter i sitt blogginlägg från januari 2018.

Funktionella programmeringskoncept och terminologi

Funktionell programmering är en programmeringsstil där beräkningar kodas som funktionella programmeringsfunktioner . Dessa är matematiska funktionsliknande konstruktioner (t.ex. lambdafunktioner) som utvärderas i uttryckssammanhang.

Funktionella programmeringsspråk är deklarativa , vilket innebär att en beräknings logik uttrycks utan att beskriva dess kontrollflöde. I deklarativ programmering finns det inga uttalanden. Istället använder programmerare uttryck för att berätta för datorn vad som behöver göras, men inte hur man ska utföra uppgiften. Om du känner till SQL eller reguljära uttryck, har du lite erfarenhet av den deklarativa stilen; båda använder uttryck för att beskriva vad som behöver göras, snarare än att använda uttalanden för att beskriva hur man gör det.

En beräkning i funktionell programmering beskrivs av funktioner som utvärderas i uttryckssammanhang. Dessa funktioner är inte desamma som de funktioner som används vid tvingande programmering, till exempel en Java-metod som returnerar ett värde. Istället är en funktionell programmeringsfunktion som en matematisk funktion, som producerar en utdata som vanligtvis bara beror på dess argument. Varje gång en funktionell programmeringsfunktion anropas med samma argument uppnås samma resultat. Funktioner i funktionell programmering sägs uppvisa referensgenomskinlighet . Det betyder att du kan ersätta ett funktionsanrop med det resulterande värdet utan att ändra beräkningens betydelse.

Funktionell programmering gynnar oföränderlighet , vilket innebär att staten inte kan förändras. Detta är vanligtvis inte fallet vid tvingande programmering, där en tvingande funktion kan associeras med tillstånd (till exempel en Java-instansvariabel). Att ringa till den här funktionen vid olika tidpunkter med samma argument kan resultera i olika returvärden eftersom i det här fallet är tillståndet mutabelt , vilket betyder att det ändras.

Biverkningar i tvingande och funktionell programmering

Statliga förändringar är en bieffekt av tvingande programmering, vilket förhindrar referensgenomskinlighet. Det finns många andra biverkningar som är värda att veta om, särskilt när du utvärderar om du vill använda den tvingande eller funktionella stilen i dina program.

En vanlig bieffekt vid tvingande programmering är när ett tilldelningsuttal muterar en variabel genom att ändra dess lagrade värde. Funktioner i funktionell programmering stöder inte variabla tilldelningar. Eftersom en variabels initialvärde aldrig ändras eliminerar funktionell programmering denna bieffekt.

En annan vanlig biverkning händer när man ändrar en tvingande funktions beteende baserat på ett kastat undantag, vilket är en observerbar interaktion med den som ringer. För mer information, se Stack Overflow-diskussionen, "Varför är uppkomsten av ett undantag en bieffekt?"

En tredje vanlig biverkning inträffar när en I / O-operation matar in text som inte kan läsas eller matar ut text som inte kan skrivas. Se Stack Exchange-diskussionen "Hur kan IO orsaka biverkningar i funktionell programmering?" för att lära dig mer om denna biverkning.

Att eliminera biverkningar gör det mycket lättare att förstå och förutsäga beräkningsbeteende. Det hjälper också till att göra koden mer lämplig för parallell bearbetning, vilket ofta förbättrar applikationsprestanda. Även om det finns biverkningar i funktionell programmering är de i allmänhet färre än i tvingande programmering. Användning av funktionell programmering kan hjälpa dig att skriva kod som är lättare att förstå, underhålla och testa, och som också kan återanvändas.

Ursprung (och upphovsmän) till funktionell programmering

Funktionell programmering har sitt ursprung i lambdakalkylen, som introducerades av Alonzo Church. Ett annat ursprung är kombinationslogik, som introducerades av Moses Schönfinkel och sedan utvecklades av Haskell Curry.

Objektorienterad kontra funktionell programmering

Jag har skapat en Java-applikation som kontrasterar de tvingande, objektorienterade och deklarativa, funktionella programmeringsmetoderna för att skriva kod. Studera koden nedan och sedan ska jag påpeka skillnader mellan de två exemplen.

Listning 1. Medarbetare.java

import java.util.ArrayList; import java.util.List; public class Employees { static class Employee { private String name; private int age; Employee(String name, int age) { this.name = name; this.age = age; } int getAge() { return age; } @Override public String toString() { return name + ": " + age; } } public static void main(String[] args) { List employees = new ArrayList(); employees.add(new Employee("John Doe", 63)); employees.add(new Employee("Sally Smith", 29)); employees.add(new Employee("Bob Jone", 36)); employees.add(new Employee("Margaret Foster", 53)); printEmployee1(employees, 50); System.out.println(); printEmployee2(employees, 50); } public static void printEmployee1(List employees, int age) { for (Employee emp: employees) if (emp.getAge() < age) System.out.println(emp); } public static void printEmployee2(List employees, int age) { employees.stream() .filter(emp -> emp.age System.out.println(emp)); } }

Listning 1 avslöjar en Employeesapplikation som skapar några Employeeobjekt och skriver sedan ut en lista över alla anställda som är yngre än 50 år. Den här koden visar både objektorienterade och funktionella programmeringsstilar.

Den printEmployee1()metod avslöjar imperativ, uttalandet orienterat synsätt. Såsom anges specificerar den här metoden över en lista över anställda, jämför varje anställds ålder mot ett argumentvärde och (om åldern är lägre än argumentet) skriver den anställdas detaljer ut.

Den printEmployee2()metod avslöjar deklarativ, uttryck orienterat synsätt, i detta fall genomförs med strömmar API. Istället för att specifikt ange hur de anställda ska skrivas ut (steg för steg) anger uttrycket önskat resultat och lämnar detaljerna om hur man gör det till Java. Tänk på filter()den funktionella motsvarigheten till ett ifuttalande och forEach()som funktionellt motsvarande forpåståendet.

Du kan sammanställa Listning 1 enligt följande:

javac Employees.java

Använd följande kommando för att köra den resulterande applikationen:

java Employees

The output should look something like this:

Sally Smith: 29 Bob Jone: 36 Sally Smith: 29 Bob Jone: 36

Functional programming examples

In the next sections, we'll explore five core techniques used in functional programming: pure functions, higher-order functions, lazy evaluation, closures, and currying. Examples in this section are coded in JavaScript because its simplicity, relative to Java, will allow us to focus on the techniques. In Part 2 we'll revisit these same techniques using Java code.

Listing 2 presents the source code to RunScript, a Java application that uses Java's Scripting API to facilitate running JavaScript code. RunScript will be the base program for all of the forthcoming examples.

Listing 2. RunScript.java

import java.io.FileReader; import java.io.IOException; import javax.script.ScriptEngine; import javax.script.ScriptEngineManager; import javax.script.ScriptException; import static java.lang.System.*; public class RunScript { public static void main(String[] args) { if (args.length != 1) { err.println("usage: java RunScript script"); return; } ScriptEngineManager manager = new ScriptEngineManager(); ScriptEngine engine = manager.getEngineByName("nashorn"); try { engine.eval(new FileReader(args[0])); } catch (ScriptException se) { err.println(se.getMessage()); } catch (IOException ioe) { err.println(ioe.getMessage()); } } }

The main() method in this example first verifies that a single command-line argument (the name of a script file) has been specified. Otherwise, it displays usage information and terminates the application.

Assuming the presence of this argument, main() instantiates the javax.script.ScriptEngineManager class. ScriptEngineManager is the entry-point into Java's Scripting API.

Next, the ScriptEngineManager object's ScriptEngine getEngineByName(String shortName) method is called to obtain a script engine corresponding to the desired shortName value. Java 10 supports the Nashorn script engine, which is obtained by passing "nashorn" to getEngineByName(). The returned object's class implements the javax.script.ScriptEngine interface.

ScriptEngine declares several eval() methods for evaluating a script. main() invokes the Object eval(Reader reader) method to read the script from its java.io.FileReader object argument and (assuming that java.io.IOException isn't thrown) then evaluate the script. This method returns any script return value, which I ignore. Also, this method throws javax.script.ScriptException when an error occurs in the script.

Compile Listing 2 as follows:

javac RunScript.java

I'll show you how to run this application after I have presented the first script.

Functional programming with pure functions

A pure function is a functional programming function that depends only on its input arguments and no external state. An impure function is a functional programming function that violates either of these requirements. Because pure functions have no interaction with the outside world (apart from calling other pure functions), a pure function always returns the same result for the same arguments. Pure functions also have no observable side effects.

Can a pure function perform I/O?

If I/O is a side effect, can a pure function perform I/O? The answer is yes. Haskell uses monads to address this problem. See "Pure Functions and I/O" for more about pure functions and I/O.

Pure functions versus impure functions

The JavaScript in Listing 3 contrasts an impure calculatebonus() function with a pure calculatebonus2() function.

Listing 3. Comparing pure vs impure functions (script1.js)

// impure bonus calculation var limit = 100; function calculatebonus(numSales) { return(numSales > limit) ? 0.10 * numSales : 0 } print(calculatebonus(174)) // pure bonus calculation function calculatebonus2(numSales) { return (numSales > 100) ? 0.10 * numSales : 0 } print(calculatebonus2(174))

calculatebonus() is impure because it accesses the external limit variable. In contrast, calculatebonus2() is pure because it obeys both requirements for purity. Run script1.js as follows:

java RunScript script1.js

Here's the output you should observe:

17.400000000000002 17.400000000000002

Suppose calculatebonus2() was refactored to return calculatebonus(numSales). Would calculatebonus2() still be pure? The answer is no: when a pure function invokes an impure function, the "pure function" becomes impure.

When no data dependency exists between pure functions, they can be evaluated in any order without affecting the outcome, making them suitable for parallel execution. This is one of functional programming's benefits.

More about impure functions

Not all functional programming functions need to be pure. As Functional Programming: Pure Functions explains, it is possible (and sometimes desirable) to "separate the pure, functional, value based core of your application from an outer, imperative shell."

Functional programming with higher-order functions

A higher-order function is a mathematical function that receives functions as arguments, returns a function to its caller, or both. One example is calculus's differential operator, d/dx, which returns the derivative of function f.

First-class functions are first-class citizens

Closely related to the mathematical higher-order function concept is the first-class function, which is a functional programming function that takes other functional programming functions as arguments and/or returns a functional programming function. First-class functions are first-class citizens because they can appear wherever other first-class program entities (e.g., numbers) can, including being assigned to a variable or being passed as an argument to or returned from a function.

The JavaScript in Listing 4 demonstrates passing anonymous comparison functions to a first-class sorting function.

Listing 4. Passing anonymous comparison functions (script2.js)

function sort(a, cmp) { for (var pass = 0; pass 
  
   pass; i--) if (cmp(a[i], a[pass]) < 0) { var temp = a[i] a[i] = a[pass] a[pass] = temp } } var a = [22, 91, 3, 45, 64, 67, -1] sort(a, function(i, j) { return i - j; }) a.forEach(function(entry) { print(entry) }) print('\n') sort(a, function(i, j) { return j - i; }) a.forEach(function(entry) { print(entry) }) print('\n') a = ["X", "E", "Q", "A", "P"] sort(a, function(i, j) { return i 
   
    j; }) a.forEach(function(entry) { print(entry) }) print('\n') sort(a, function(i, j) { return i > j ? -1 : i < j; }) a.forEach(function(entry) { print(entry) })
   
  

In this example, the initial sort() call receives an array as its first argument, followed by an anonymous comparison function. When called, the anonymous comparison function executes return i - j; to achieve an ascending sort. By reversing i and j, the second comparison function achieves a descending sort. The third and fourth sort() calls receive anonymous comparison functions that are slightly different in order to properly compare string values.

Run the script2.js example as follows:

java RunScript script2.js

Here's the expected output:

-1 3 22 45 64 67 91 91 67 64 45 22 3 -1 A E P Q X X Q P E A

Filter and map

Functional programming languages typically provide several useful higher-order functions. Two common examples are filter and map.

 • A filter processes a list in some order to produce a new list containing exactly those elements of the original list for which a given predicate (think Boolean expression) returns true.
 • A map applies a given function to each element of a list, returning a list of results in the same order.

JavaScript supports filtering and mapping functionality via the filter() and map() higher-order functions. Listing 5 demonstrates these functions for filtering out odd numbers and mapping numbers to their cubes.

Listing 5. Filtering and mapping (script3.js)

print([1, 2, 3, 4, 5, 6].filter(function(num) { return num % 2 == 0 })) print('\n') print([3, 13, 22].map(function(num) { return num * 3 }))

Run the script3.js example as follows:

java RunScript script3.js

You should observe the following output:

2,4,6 9,39,66

Reduce

Another common higher-order function is reduce, which is more commonly known as a fold. This function reduces a list to a single value.

Listing 6 uses JavaScript's reduce() higher-order function to reduce an array of numbers to a single number, which is then divided by the array's length to obtain an average.

Listing 6. Reducing an array of numbers to a single number (script4.js)

var numbers = [22, 30, 43] print(numbers.reduce(function(acc, curval) { return acc + curval }) / numbers.length)

Run Listing 6's script (in script4.js) as follows:

java RunScript script4.js

You should observe the following output:

31.666666666666668

You might think that the filter, map, and reduce higher-order functions obviate the need for if-else and various looping statements, and you would be right. Their internal implementations take care of decisions and iteration.

A higher-order function uses recursion to achieve iteration. A recursive function invokes itself, allowing an operation to repeat until it reaches a base case. You can also leverage recursion to achieve iteration in your functional code.

Functional programming with lazy evaluation

Another important functional programming feature is lazy evaluation (also known as nonstrict evaluation), which is the deferral of expression evaluation for as long as possible. Lazy evaluation offers several benefits, including these two:

 • Expensive (timewise) calculations can be deferred until they're absolutely necessary.
 • Unbounded collections are possible. They'll keep delivering elements for as long as they're requested to do so.

Lazy evaluation is integral to Haskell. It won't calculate anything (including a function's arguments before the function is called) unless it's strictly necessary to do so.

Java's Streams API capitalizes on lazy evaluation. A stream's intermediate operations (e.g., filter()) are always lazy; they don't do anything until a terminal operation (e.g., forEach()) is executed.

Although lazy evaluation is an important part of functional languages, even many imperative languages provide builtin support for some forms of laziness. For example, most programming languages support short-circuit evaluation in the context of the Boolean AND and OR operators. These operators are lazy, refusing to evaluate their right-hand operands when the left-hand operand is false (AND) or true (OR).

Listing 7 is an example of lazy evaluation in a JavaScript script.

Listing 7. Lazy evaluation in JavaScript (script5.js)

var a = false && expensiveFunction("1") var b = true && expensiveFunction("2") var c = false || expensiveFunction("3") var d = true || expensiveFunction("4") function expensiveFunction(id) { print("expensiveFunction() called with " + id) }

Run the code in script5.js as follows:

java RunScript script5.js

You should observe the following output:

expensiveFunction() called with 2 expensiveFunction() called with 3

Lazy evaluation is often combined with memoization, an optimization technique used primarily to speed up computer programs by storing the results of expensive function calls and returning the cached result when the same inputs reoccur.

Because lazy evaluation doesn't work with side effects (such as code that produces exceptions and I/O), imperative languages mainly use eager evaluation (also known as strict evaluation), where an expression is evaluated as soon as it's bound to a variable.

More about lazy evaluation and memoization

A Google search will reveal many useful discussions of lazy evaluation with or without memoization. One example is "Optimizing your JavaScript with functional programming."

Functional programming with closures

First-class functions are associated with the concept of a closure, which is a persistent scope that holds onto local variables even after the code execution has left the block in which the local variables were defined.

Crafting closures

Operationally, a closure is a record that stores a function and its environment. The environment maps each of the function's free variables (variables used locally, but defined in an enclosing scope) with the value or reference to which the variable's name was bound when the closure was created. It lets the function access those captured variables through the closure's copies of their values or references, even when the function is invoked outside their scope.

To help clarify this concept, Listing 8 presents a JavaScript script that introduces a simple closure. The script is based on the example presented here.

Listing 8. A simple closure (script6.js)

function add(x) { function partialAdd(y) { return y + x } return partialAdd } var add10 = add(10) var add20 = add(20) print(add10(5)) print(add20(5))

Listing 8 defines a first-class function named add() with a parameter x and a nested function partialAdd(). The nested function partialAdd() has access to x because x is in add()'s lexical scope. Function add() returns a closure that contains a reference to partialAdd() and a copy of the environment around add(), in which x has the value assigned to it in a specific invocation of add().

Because add() returns a value of function type, variables add10 and add20 also have function type. The add10(5) invocation returns 15 because the invocation assigns 5 to parameter y in the call to partialAdd(), using the saved environment for partialAdd() where x is 10. The add20(5) invocation returns 25 because, although it also assigns 5 to y in the call to partialAdd(), it's now using another saved environment for partialAdd() where x is 20. Thus, while add10() and add20() use the same function partialAdd(), the associated environments differ and invoking the closures will bind x to two different values in the two invocations, evaluating the function to two different results.

Run Listing 8's script (in script6.js) as follows:

java RunScript script6.js

You should observe the following output:

15 25

Functional programming with currying

Currying is a way to translate the evaluation of a multi-argument function into the evaluation of an equivalent sequence of single-argument functions. For example, a function takes two arguments: x and y. Currying transforms the function into taking only x and returning a function that takes only y. Currying is related to but is not the same as partial application, which is the process of fixing a number of arguments to a function, producing another function of smaller arity.

Listing 9 presents a JavaScript script that demonstrates currying.

Listing 9. Currying in JavaScript (script7.js)

function multiply(x, y) { return x * y } function curried_multiply(x) { return function(y) { return x * y } } print(multiply(6, 7)) print(curried_multiply(6)(7)) var mul_by_4 = curried_multiply(4) print(mul_by_4(2))

The script presents a noncurried two-argument multiply() function, followed by a first-class curried_multiply() function that receives multiplicand argument x and returns a closure containing a reference to an anonymous function (that receives multiplier argument y) and a copy of the environment around curried_multiply(), in which x has the value assigned to it in an invocation of curried_multiply().

The rest of the script first invokes multiply() with two arguments and prints the result. It then invokes curried_multiply() in two ways:

 • curried_multiply(6)(7) results in curried_multiply(6) executing first. The returned closure executes the anonymous function with the closure's saved x value 6 being multiplied by 7.
 • var mul_by_4 = curried_multiply(4) executes curried_multiply(4) and assigns the closure to mul_by_4. mul_by_4(2) executes the anonymous function with the closure's 4 value and the passed argument 2.

Run Listing 9's script (in script7.js) as follows:

java RunScript script7.js

You should observe the following output:

42 42 8

Why use currying?

In his blog post "Why curry helps," Hugh Jackson observes that "little pieces can be configured and reused with ease, without clutter." Quora's "What are the advantages of currying in functional programming?" describes currying as "a cheap form of dependency injection," that eases the process of mapping/filtering/folding (and higher order functions generally). This Q&A also notes that currying "helps us create abstract functions."

In conclusion

In this tutorial you've learned some basics of functional programming. We've used examples in JavaScript to study five core functional programming techniques, which we'll further explore using Java code in Part 2. In addition to touring Java 8's functional programming capabilities, the second half of this tutorial will help you begin to think functionally, by converting an example of object-oriented Java code to its functional equivalent.

Learn more about functional programming

I found the book Introduction to Functional Programming (Richard Bird and Philip Wadler, Prentice Hall International Series in Computing Science, 1992) helpful in learning the basics of functional programming.

This story, "Functional programming for Java developers, Part 1" was originally published by JavaWorld .